1. НИС а.д. је власник програма лојалности Са нама на путу (у даљем тексту: Са нама на путу) и издавач картице лојалности Са нама на путу (у даљем тексту: картица) за све регистроване кориснике. НИС а.д. задржава право да у било ком тренутку и без претходне најаве повуче картицу из оптицаја и да промени или у потпуности укине елементе програма лојалности Са нама на путу. Корисник картице може постати свака особа са пребивалиштем у Републици Србији која има навршених 15 или више година, која испуни услов за добијање картице и регистрацијом стави на располагање обавезне податке наведене у апликационој форми (приступници) за програм лојалности Са нама на путу.

2. Корисник регистровањем својих личних података у апликационој форми (приступници) даје сагласност да НИС а.д. Нови Сад, у својству Руковаоца личним подацима, прикупља и обрађује следеће податке: личне податке наведене у приступници, податке о трансакцијама уз идентификацију картицом на основу којих се остварују погодности програма лојалности Са нама на путу.

Сагласност за обраду података даје се добровољно, у сврху омогућавања погодности које пружа програм, креирања персонализованих понуда на основу историје потрошње евидентиране путем картице, као и у сврху обавештавања о маркетиншким услугама и производима оснивача програма, за све време трајања чланства у програму. Корисник у сваком тренутку може, у целости или делимично, опозвати сагласност. Опозив сагласности не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу сагласности пре опозива. Опозивом сагласности у целости престаје даља обрада података, чланство у програму Са нама на путу и могућност коришћења погодности. Корисник у сваком тренутку може опозвати сагласност за обраду података и делимично, тј. у сврхе промовисања производа и услуга и/или добијања персонализованих понуда, у ком случају се подаци више неће користити у те сврхе, али то неће утицати на чланство у програму Са нама на путу. Корисник у сваком тренутку може поднети приговор на обраду својих личних података, који се обрађују у сврху обавештавања о маркетиншким услугама и производима оснивача програма и/или у сврху креирања персонализованих понуда на основу историје потрошње евидентиране посредством картице лојалности. Подношењем приговора, престаје обрада личних података у наведене сврхе. Корисник има право да од Руковаоца захтева приступ, исправку/допуну или брисање његових података о личности, односно право на ограничење обраде, као и право на преносивост података. Такође, лице на које се подаци односе има право да поднесе притужбу Поверенику ако сматра да је обрада података о његовој личности извршена супротно одредбама овог закона.

Опозив сагласности у целости или делимично, као и подношење приговора, могуће је путем странице Мој налог, позивом на бесплатан број Call центра 08 0000 8888 или путем е-маил адресе info@sanamanaputu.rs или путем мобилне апликације Са нама на путу. Лични подаци ће бити изношени у ТПК а.д, Васнецова 9, Москва, Руска Федерација, где ће бити обрађивани и складиштени у складу са законским прописима, а искључиво у сврху омогућавања остваривања погодности које пружа програм Са нама на путу. НИС а.д. Нови Сад се обавезује да ће све личне податке чувати и да их неће уступити ниједној другој компанији, у складу са Законом о заштити података о личности (Сл. гласник РС”, бр. 87/2018).

3. Подаци корисника наведени у апликационој форми (приступници) користе се искључиво за информисање корисника о различитим акцијама програма Са нама на путу и то само оних корисника који су навели да желе да примају те информације. Лични подаци о корисницима картице се не размењују са другим корисницима, у складу са Законом о заштити података о личности.

4. Картица Са нама на путу је преносива и може је користити искључиво регистровани корисник. На захтев власника картице, картица се може пренети на другог корисника. Пренос власништва подразумева промену личних података на картици посредствомвеб странице Мој налог или позивом Call центра.

5. Начин регистрације корисника, вредност, сакупљање и коришћење бонус поена, као и ограничења, детаљније су описани на интернет адреси www.nisgazprom.rs и на продајним местима НИС а.д.

6. Право на бонус поене корисник остварује куповином у НИС а.д. у складу са обавештењима која ће правовремено бити доступна кориснику. Да би приликом куповине остварио право на бонус поене, корисник је обавезан да покаже картицу или генерисани QR код у мобилној апликацији Са нама на путу особљу НИС а.д. у објекту у којем се обавља трансакција.

7. Корисник картице може да добије бонус поене приликом сваке куповине, осим уколико је у питању куповина дуванских производа, ТАГ уређаја, часописа, дневне штампе, свих врста допуна, жетона за перионицу и усисивач, производа из допунског асортимана који се купују уз купоне или са попустом уз картицу Са нама на путу. Постоје 3 нивоа картице – СРЕБРО, ЗЛАТО и ПЛАТИНА.

У зависности од нивоа, корисник сакупља бонус поене који се за куповину горива рачунају као заокружени износи, од 1 до 5,5 бонус поена по литру, док се за куповину допунског асортимана рачунају као проценат укупне вредности куповине, који могу ићи до 3,5%.

Уколико је корисник остварио куповину 10 литара горива Евро Дизел, број сакупљених бонус поена за ниво СРЕБРО биће 20, по формули 10 л x 2.

Уколико је корисник остварио куповину допунског асортимана у вредности од 1.000 РСД, број сакупљених бонус поена за ниво СРЕБРО биће 15, по формули 1.000 РСД x 1,5%.

Табела испод приказује систем сакупљања бонус поена:

Назив производа Модел обрачуна бонус поена приликом куповине горива
СРЕБРО ЗЛАТО ПЛАТИНА
Евро дизел 2 бп/л 3,5 бп/л 4,5 бп/л
Евро премијум БМБ 95 2 бп/л 3,5 бп/л 4,5 бп/л
ОПТИ дизел 2 бп/л 3,5 бп/л 4,5 бп/л
ОПТИ бензин 95 2 бп/л 3,5 бп/л 4,5 бп/л
ОПТИ ауто гас 1 бп/л 1,5 бп/л 2,5 бп/л
Метан ЦНГ 1 бп/кг 1,5 бп/кг 2,5 бп/кг
G-Drive дизел 3 бп/л 4,5 бп/л 5,5 бп/л
G-Drive 100 3 бп/л 4,5 бп/л 5,5 бп/л
AdBlue на точење 1 бп/л 1,5 бп/л 2,5 бп/л
ОПТИ Autoglass на точење 1 бп/л 1 бп/л 1 бп/л

бп = бонус поен; 1 бонус поен = 1 динар

Производи из продавнице
и ресторана
Модел обрачуна бонус поена приликом куповине осталих производа
СРЕБРО ЗЛАТО ПЛАТИНА
1,50% 2.50% 3,50%

8. Корисник има право да у свако доба писаним путем измени податке које је претходно доставио НИС а.д. Корисник такође има право да писаним путем или позивом на бесплатан број Call центра 08 0000 8888 откаже коришћење картице, уз повраћај картице издавачу. Важење картице престаје од тренутка када издавач прими обавештење о отказу и враћању картице.

9. НИС а.д. задржава право да у сваком тренутку провери идентитет носиоца картице Са нама на путу.

10. НИС а.д. може према сопственој процени и без претходне најаве да искључи из програма било ког корисника. НИС а.д. је дужан да корисника обавести о искључењу, али није обавезан да му образложи своју одлуку.

11. НИС а.д. задржава право да у сваком тренутку промени правила програма. О свакој измени правила програма НИС а.д. ће корисника обавестити на одговарајући начин у року не краћем од 15 дана пре промене правила програма. Актуелна правила су доступна на интернет страници  www.nisgazprom.rs.

12. У случају губитка или крађе картице, корисник је у обавези да нестанак картице пријави бесплатним позивом на Call центар 08 0000 8888, након чега ће картица бити блокирана, како би се спречила злоупотреба. Корисник мора да купи нову картицу након нестанка старе, уколико жели да настави да учествује у програму. Уколико корисник има сакупљене поене на несталој картици, НИС а.д. је обавезан да сакупљене поене са нестале картице пренесе на нову на захтев корисника, као и да пренесе ниво, уколико није СРЕБРО. Ако корисник не пријави губитак картице, НИС а.д. није одговоран за евентуалну злоупотребу.

13. Свако неовлашћено копирање и умножавање картице Са нама на путу биће санкционисано у складу са законским прописима. Потписом приступнице корисник безусловно прихвата ова правила. Прихватањем правила програма у мобилној апликацији Са нама на путу корисник безусловно прихвата ова правила.

14. Употреба картице програма лојалности Са нама на путу је ограничена Правилима за заштиту од злоупотребе, која су јасно наведена на интернет страници www.nisgazprom.rs.

15. Ограничења програма су саставни део програма лојалности Са нама на путу и прописују дневне, недељне и месечне лимите изражене у динарима и бонус поенима.

16. Сврха ограничења програма је заштита програма од злоупотребе.

17. Постоје три врсте лимита: лимити за куповину нафтних деривата, лимити за куповину додатног асортимана и услуга, и лимити за сакупљање бонус поена на картици.

18. Лимити за куповину ограничавају износе куповине за одређени временски период. Лимити за сакупљање бонус поена ограничавају износ бонус поена сакупљених на картици.

19. Лимити важе само у оквиру једне картице.

20. Бонус поени за куповине обављене преко лимита за куповину треба да се додељују и скидају у оквиру утврђеног лимита за куповину.

21. Лимити за куповину се рачунају у динарима, а лимити за сакупљање бодова у бонус поенима.

22. Лимити за куповину који важе у оквиру целе мреже НИС Петрол и Гаспром бензинских станица су следећи:

Дневни лимити:

Укупни дневни лимит за куповину нафтних деривата – 100л
Укупни дневни лимит за куповину додатног асортимана и услуга – 10.000 РСД
Укупни дневни број трансакција за додељивање бонус поена – 3
Укупни дневни број трансакција за трошење бонус поена – 3

Недељни лимити:
Укупни недељни лимит за куповину нафтних деривата – 300л
Укупни недељни лимит за куповину додатног асортимана и услуга – 15.000 РСД

Месечни лимити:
Укупни месечни лимит за куповину нафтних деривата – 1.200л
Укупни месечни лимит за куповину додатног асортимана и услуга – 60.000 РСД

23. Укупни лимит за сакупљање бонус поена – 60.000 бонус поена.

24.. Рок за искоришћавање поена је 3 године од тренутка уписивања бонус поена на картицу лојалности Са нама на путу. У случају прекорачења овог временског рока, бонус поени се отписују у корист НИС а.д.

25. Коришћење бонус поена није могуће до потврде регистрације корисника.

26. Није могуће сакупљање и коришћење бонус поена у истом рачуну.

27. Није могуће коришћење бонус поена при куповини дуванских производа, ТАГ уређаја, часописа, дневне штампе и свих врста допуна. Уколико се бонус поени користе за куповину производа уз купоне или производа са попустом уз картицу Са нама на путу, цена производа се обрачунава по сниженој цени, тј. са попустом.

28. Бенефите програма Са нама на путу није могуће комбиновати са бенефитима другим програма доступним на НИС Петрол и Гаспром бензинским станицама (Агро картице, Корпоративне картице, Такси картице).