1. Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију  и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса „Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта, бр. 12, 21000 Нови Сад ПИБ: 104052135, матични број: 20084693  (у даљем тексту: НИС а.д. Нови Сад) покретач је програма лојалности Са нама на путу (у даљем тексту: Са нама на путу) и издавач картице лојалности Са нама на путу (у даљем тексту: картица) за све регистроване кориснике. Корисник картице може постати: свака особа са пребивалиштем у Републици Србији која има навршених 15 или више година; која је потврдила да је прочитала, разумела и прихватила Правила програма; која испуњава услове за добијање картице; и која регистрацијом стави на располагање обавезне податке наведене у апликационој форми (приступници) за програм лојалности Са нама на путу. НИС а.д. Нови Сад задржава право да у било ком тренутку и без претходне најаве повуче картицу из оптицаја и да промени или у потпуности укине елементе програма лојалности Са нама на путу.

2. Лице постаје корисник Са нама на путу испуњењем горе наведених услова и попуњавањем Приступнице, која се користи за израду картице и омогућавања погодности Са нама на путу. Подаци о личности који се прикупљају су следећи: име и презиме, адреса електронске поште, број мобилног телефона, пол, датум рођења, град, поштански број, адреса пребивалишта и број куће/стана, као и посебне сагласности за маркетиншко обавештавање и персонализоване понуде. НИС а.д. Нови Сад, у својству руковаоца, обрађује податке корисника за потребе закључења и извршења уговорно-правног односа између НИС а.д. Нови Сад и корисника којима се омогућавају одређене погодности које предвиђа програм лојалности Са нама на путу. НИС а.д. Нови Сад на основу посебних сагласности корисника за обраду података о личности обрађује податке у сврху: креирања персонализованих понуда на основу историје потрошње евидентиране путем картице, као и у сврху обавештавања о маркетиншким услугама и производима оснивача програма, за све време трајања чланства у програму. Сагласност је добровољна и корисник у сваком тренутку може, у целости или делимично, опозвати сагласност. Опозив сагласности не утиче на допуштеност обраде која је вршена на основу сагласности пре опозива. Опозивом сагласности у целости престаје даља обрада података у поменуте сврхе. Корисник у сваком тренутку може опозвати сагласност за обраду података и делимично, тј. појединачно у сврху промовисања производа и услуга и/или добијања персонализованих понуда, у ком случају се подаци више неће обрађивати у конкретну сврху, али наведено неће утицати на чланство у програму Са нама на путу. Корисник има право да од НИС а.д. Нови Сад захтева приступ, исправку/допуну или брисање његових података о личности, односно право на ограничење обраде, као и право на преносивост података. Поред наведеног, корисник има право да поднесе приговор на обраду својих личних података. Пријемом приговора, НИС а.д. Нови Сад престаје да врши обраду података о личности корисника. Такође, лице на које се подаци односе има право да поднесе притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности уколико сматра да је обрада података о личности извршена супротно одредбама Закона о заштити података о личности. Опозив сагласности у целости или делимично, као и подношење приговора, могуће је путем странице https://www.nisgazprom.rs/programi-lojalnosti/sa-nama-na-putu/moj-nalog/, позивом на бесплатан број Call центра 08 0000 8888, путем е-маил адресе info@sanamanaputu.rs или путем мобилне апликације Са нама на путу. НИС а.д. Нови Сад је за потребе обраде података о личности ангажовао обрађивача, привредно друштво „OIL PROCESSING COMPANY EUROPE DOO BEOGRAD“, Мајора Бранка Вукосављевића 46/3, Београд Србија, ПИБ 106947479 . За поједине радње обраде података о личности обрађивач је ангажовао подобрађивача, привредно друштво „LEAD IT DOO KRALJEVO“, ул. Доситејева 9/2, Краљево, Србија, ПИБ 106614584, адреса електронске поште leadit.office@gmail.com. НИС а.д. Нови Сад се обавезује да ће све личне податке чувати уз примену адекватних техничких, организационих и кадровских мера безбедности у циљу заштите података о личности. Попуњене папирне приступнице покретач програма чува скениране уз примену адекватних мера заштите, док се папирни примерци истих уништавају одмах по предузимању радњи за израду електронских примерака приступница. НИС а.д. Нови Сад обрађује податке корисника током важења уговорно-правног односа, као и годину дана од престанка важења уговора из било ког разлога. НИС а.д. Нови Сад обрађује податке током трајања програма лојалности, те се обавезује да по протеку годину дана од престанка програма Са нама на путу обрише/уништи све податке корисника. Корисници који нису користили своју картицу дуже од три године могу бити искључени из програма лојалности Са нама на путу. Такви корисници се могу накнадно поново укључити у Са нама на путу програм лојалности, без икаквих ограничења, али уз обавезну поновну регистрацију. Подаци о личности корисника који нису користили своју картицу дуже од пет година, бришу се из система за управљање програмом лојалности Са нама на путу.

3. Подаци о личности корисника картице се не размењују са другим корисницима.

4. Картица Са нама на путу је преносива и може је користити искључиво регистровани корисник. На захтев власника картице, картица се може пренети на другог корисника. Пренос власништва подразумева промену личних података на картици посредством веб странице Мој налог или позивом Call центра.

5. Начин регистрације корисника, вредност, сакупљање и коришћење бонус поена, као и ограничења, детаљније су описани на интернет адреси www.nisgazprom.rs и на продајним местима НИС а.д.

6. Право на бонус поене корисник остварује куповином у НИС а.д. у складу са обавештењима која ће правовремено бити доступна кориснику. Да би приликом куповине остварио право на бонус поене, корисник је обавезан да покаже картицу или генерисани QR код у мобилној апликацији Са нама на путу особљу НИС а.д. у објекту у којем се обавља трансакција.

7. Корисник картице може да добије бонус поене приликом куповине, осим уколико је у питању куповина поклон картица дуванских производа, ТАГ уређаја, часописа, дневне штампе, свих врста допуна, жетона за перионицу и усисивач, производа из допунског асортимана који се купују уз купоне или са попустом уз картицу Са нама на путу. Постоје 3 нивоа картице – СРЕБРО, ЗЛАТО и ПЛАТИНА.

Поклон картице могуће је купити коришћењем бонус поена. Није могуће плаћање поклон картицом и бонус поенима истовремено.

Ниво Потрошња у претходном месецу
СРЕБРО 0 – 11.999 динара
ЗЛАТО 12.000 – 24.999 динара
ПЛАТИНА Преко 25.000 динара

У зависности од нивоа, корисник сакупља бонус поене који се за куповину горива рачунају као заокружени износи, од 1 до 6 бонус поена по литру, док се за куповину допунског асортимана рачунају као 5% укупне вредности куповине.

Табела испод приказује систем сакупљања бонус поена:

Назив производа Модел обрачуна бонус поена приликом куповине горива
СРЕБРО ЗЛАТО ПЛАТИНА
Евро дизел 2 бп/л 2,5 бп/л 3 бп/л
Евро премијум БМБ 95 2 бп/л 2,5 бп/л 3 бп/л
ОПТИ дизел 2 бп/л 2,5 бп/л 3 бп/л
ОПТИ бензин 95 2 бп/л 2,5 бп/л 3 бп/л
ОПТИ ауто гас 1 бп/л 1,5 бп/л 2,5 бп/л
Метан ЦНГ 1 бп/кг 1,5 бп/кг 2,5 бп/кг
G-Drive дизел 3 бп/л 4,5 бп/л 6 бп/л
G-Drive 100 3 бп/л 4,5 бп/л 6 бп/л
AdBlue на точење 1 бп/л 1,5 бп/л 2,5 бп/л
ОПТИ Autoglass на точење 1 бп/л 1 бп/л 1 бп/л

бп = бонус поен; 1 бонус поен = 1 динар

Производи из продавнице
и ресторана
Модел обрачуна бонус поена приликом куповине осталих производа
СРЕБРО ЗЛАТО ПЛАТИНА
5% 5% 5%

8. Корисник има право да у свако доба писаним путем измени податке које је претходно доставио НИС а.д. Корисник такође има право да писаним путем или позивом на бесплатан број Call центра 08 0000 8888 откаже коришћење картице, уз повраћај картице издавачу. Важење картице престаје од тренутка када издавач прими обавештење о отказу и враћању картице.

9. НИС а.д. задржава право да у сваком тренутку провери идентитет носиоца картице Са нама на путу.

10. НИС а.д. може према сопственој процени и без претходне најаве да искључи из програма било ког корисника. НИС а.д. је дужан да корисника обавести о искључењу, али није обавезан да му образложи своју одлуку.

11. НИС а.д. задржава право да у сваком тренутку промени правила програма. О свакој измени правила програма, НИС а.д. ће корисника обавестити на одговарајући начин (путем интернет странице и друштвених мрежа компаније НИС). Актуелна правила су доступна на интернет страници.

12. У случају губитка или крађе картице, корисник је обавезан да нестанак картице пријави бесплатним позивом на Call центар 08 0000 8888, након чега ће картица бити блокирана, како би се спречила злоупотреба. Блокаду картице, корисник може да изврши и путем chat bot-а на сајту www.nisgazprom.rs. Корисник мора да купи нову картицу након нестанка старе, уколико жели да настави да учествује у програму. Уколико корисник има сакупљене поене на несталој картици, НИС а.д. је обавезан да сакупљене поене са нестале картице пренесе на нову на захтев корисника, као и да пренесе ниво, уколико није СРЕБРО. Ако корисник не пријави губитак картице, НИС а.д. није одговоран за евентуалну злоупотребу.

13. Свако неовлашћено копирање и умножавање картице Са нама на путу биће санкционисано у складу са законским прописима. Потписом приступнице корисник безусловно прихвата ова правила. Прихватањем правила програма приликом онлине активације картице на сајту www.nisgazprom.rs, приликом активације картице путем chat bot-а на сајту www.nisgazprom.rs, или приступањем у програм лојалности путем мобилне Са нама на путу апликацији корисник безусловно прихвата ова правила.

14. Употреба картице програма лојалности Са нама на путу је ограничена Правилима за заштиту од злоупотребе, која су јасно наведена на интернет страници www.nisgazprom.rs.

15. Ограничења програма су саставни део програма лојалности Са нама на путу и прописују дневне, недељне и месечне лимите изражене у динарима и бонус поенима.

16. Сврха ограничења програма је заштита програма од злоупотребе.

17. Постоје три врсте лимита: лимити за куповину нафтних деривата, лимити за куповину додатног асортимана и услуга, и лимити за сакупљање бонус поена на картици.

18. Лимити за куповину ограничавају износе куповине за одређени временски период. Лимити за сакупљање бонус поена ограничавају износ бонус поена сакупљених на картици.

19. Лимити важе само у оквиру једне картице.

20. Бонус поени за куповине обављене преко лимита за куповину треба да се додељују и скидају у оквиру утврђеног лимита за куповину.

21. Лимити за куповину се рачунају у динарима, а лимити за сакупљање бодова у бонус поенима.

22. Лимити за куповину који важе у оквиру целе мреже НИС Петрол и Гаспром бензинских станица су следећи:

Дневни лимити:

Укупни дневни лимит за куповину нафтних деривата – 100л
Укупни дневни лимит за куповину додатног асортимана и услуга – 10.000 РСД
Укупни дневни број трансакција за додељивање бонус поена – 3
Укупни дневни број трансакција за трошење бонус поена – 3

Недељни лимити:
Укупни недељни лимит за куповину нафтних деривата – 300л
Укупни недељни лимит за куповину додатног асортимана и услуга – 15.000 РСД

Месечни лимити:
Укупни месечни лимит за куповину нафтних деривата – 1.200л
Укупни месечни лимит за куповину додатног асортимана и услуга – 60.000 РСД

23. Укупни лимит за сакупљање бонус поена – 60.000 бонус поена.

24. Рок за искоришћавање поена је 3 године од тренутка уписивања бонус поена на картицу лојалности Са нама на путу. У случају прекорачења овог временског рока, бонус поени се отписују у корист НИС а.д.

25. Коришћење бонус поена није могуће до потврде регистрације корисника.

26. Није могуће сакупљање и коришћење бонус поена у истом рачуну.

27. Није могуће коришћење бонус поена при куповини дуванских производа, часописа, дневне штампе, жетона за перионицу и усисивач, свих врста допуна укључујући допуну за ТАГ уређаје. Уколико се бонус поени користе за куповину производа уз купоне или производа са попустом уз картицу Са нама на путу картицу, цена производа се обрачунава по сниженој цени, тј. са попустом. Износ рачуна на коме се користе бонус поени не улази у обрачун месечне потрошње.

28. Бенефите програма Са нама на путу није могуће комбиновати са бенефитима другим програма доступним на НИС Петрол и Гаспром бензинским станицама (Агро картице, Корпоративне картице, Такси картице).