Који документи су потребни за склапање Уговора и издавање картица?

У циљу издавања дебитне картице, купац мора доставити следеће: ОП образац (оверене потписе овлашћених заступника), потврду о регистрацији / оснивању (извод из пословног регистра компаније који се односи на одлуку Агенције за привредне регистре), потврду о регистрацији ПДВ, потврду из Јединственог регистра пореских обвезника у пореској управи (потврда о додељеном пореском идентификационом броју), захтев за издавање НИС Гаспром дебитне картице за гориво и спецификације возила за потребе издавања дебитне картице. Након што су поднесени потребни документи, потписује се уговор и дефинише одговарајућа стопа попуста.

У циљу издавања кредитне картице, купац мора доставити следеће: ОП образац (оверене потписе овлашћених заступника), потврду о регистрацији / оснивању (извод из пословног регистра компаније који се односи на одлуку Агенције за привредне регистре), потврду о регистрацији ПДВ, потврду из Јединственог регистра пореских обвезника у пореској управи (потврда о додељеном пореском идентификационом броју), извештај о бонитету издат од стране Агенције за привредне регистре, листу депонованих потписа, захтев за издавање НИС Гаспром кредитне картице за гориво и спецификације возила за потребе издавања кредитне картице. Након што су поднесени потребни документи, потписује се уговор и дефинише одговарајућа стопа попуста.

Која је разлика између дебитне и кредитне картице?

Кредитне картице се могу да се користе у оквиру лимита који се одређује на месечном нивоу. Са овим картицама, трансакције се могу обављати искључиво унутар тог лимита, током једног месеца. Фактуре за обављене трансакције се издају на темељу договорених уговорних одредби.

Дебитне картице се могу користити само на основу средстава која су уплаћена унапред. Са овим картицама трансакције се могу вршити до висине расположивих средстава.

Која је разлика између компанијске дебитне картице и индивидуалне дебитне картице?

Компанијске дебитне картице (картице с рељефном ознаком DEBI) користе средства која се уплаћују на рачун коме приступ има група картица.
Свака картица има приступ укупном износу за групу, осим ако је ограничена дневним, месечним или кварталним лимитом.
Индивидуалне дебитне картице (картице са рељефном ознаком INDI) користе средства која се уплаћују на засебан рачун за сваку од појединачних картица.

Колико се дуго чека на издавање картице?

Након што је захтев за издавање картице поднет, картица се може подићи по истеку једног радног дана.

Које информације могу бити одштампане на картицама?

Картице могу садржати регистрациони број, име корисника или име купца (правно лице). На самим картицама се могу рељефно одштампати словне и бројчане ознаке. На картицама које припадају групи, уз име корисника картице штампа се и назив правног лица.

Ко може да користи издате картице?

Када је картица са регистрационим бројем у питању, особље на бензинској станици упоређује ознаке на картици са таблицама на возилу и потврдом о регистрацији возила.
Када је картица са личним именом у питању, особље на бензинској станици упоређује податке на картици са подацима из идентификационог документа купца.
Када је картица са именом правног лица у питању, проверава се регистрациони сертификат возила како би се утврдило да ли возило припада правном лицу коме је картица издата.

Који документи су потребни за издавање додатних картица?

Захтев за издавање додатних картица могуће је поднети у било ком тренутку током трајања уговора.
Да би купцу биле издате додатне картице, купац мора доставити попуњен НИС захтев за издавање картице, као и НИС спецификацију возила.
Потребни документи достављају се менаџеру који је додељен компанији.

Да ли је могуће променити тип горива које се плаћа картицом након што је картица издата?

Након што је картица издата, могуће је променити лимит, као и тип горива које се може њом платити.
Измене се могу извршити подношењем захтева посредством менаџера који је додељен компанији или путем личне службе (CMS апликација за контролу картице).

Шта треба учинити у случају губитка или крађе картице?

Ако је картица изгубљена, купац је може блокирати позивом на 08 0000 8888 (0 – 24ч) или тако што ће ступити у контакт са менаџером који је додељен купцу.

Како се уплаћују средства на рачун дебитне картице?

Уплате на рачун дебитне картице могу се вршити улатом жељеног износа, а на основу претходно примљене профактуре. Профактура се може доставити посредством личног сервиса (CMS апликација), помоћу опције “Индивидуално плаћање ” или “Плаћање за групу”, или тако што ће се контактирати регионални НИС центар.
Након што је профактура достављена, купац ће примити референтни број на који се позива приликом извршења уплате.

Постоји ли минимална уплата на рачун дебитне картице?

Не постоје минимални, као ни максимални износи плаћања.

Када средства на картицама постају доступна након извршене уплате?

Након извршене уплате, средства на картицама постају доступна наредног радног дана након девет часова ујутру (важи и суботом).

Шта треба учинити у случају губитка ПИН кода?

У случају губитка ПИН кода, корпоративни клијент може затражити да му се додели нови ПИН на НИС Петрол или Гаспром бензинској станици. Поред тога, издавање новог ПИН кода, може се затражити и подношењем захтева код менаџера, који је додељен клијенту.

Шта треба учинити уколико је картица блокирана због погрешног уноса ПИН кода?

Картица се блокира након што је при покушају њеног коришћења три пута унет погрешан ПИН код.
У том случају, потребно је да посредством менаџера који је додељен компанији поднети захтев за деблокирање картице и доделу новог кода.

Да ли је могуће користити картицу неколико пута током једног дана?

Број коришћења картице током једног дана није ограничен.
Једини ограничавајући фактори су расположива средства и унапред дефинисани лимити за картице.

Како добити попусте при кориштењу картице?

Попусти и рабати се одобравају у складу са потписаном скалом попуста, у зависности од потрошње током једног месеца.
На крају сваког месеца обрачунава се укупни износ и, у зависности од тога ком ценовном разреду купац припада, добија се књижно одобрење у висини израчунатог попуста.

Да ли је могуће пратити потрошњу у реалном времену?

НИС Гаспром картицама је могуће управљати посредством НИС Гаспром личног кабинета путем рачунара или преко NIS Corporate Clients мобилне апликације.
Захтев за приступ личном сервису се подноси менаџеру који је додељен купцу, након чега ће бити прослеђени параметри за приступ и упутство за употребу.

Како добити информације о расположивим средствима на картици?

Информације о расположивим средствима могу се добити путем рачунара преко дела сајта НИС Гаспром лични кабинет, путем мобилне апликације NIS Corporate Clients или посредством Call центра позивом на 08 0000 8888.