Koji dokumenti su potrebni za sklapanje Ugovora i izdavanje kartica?

U cilju izdavanja debitne kartice, kupac mora dostaviti sledeće: OP obrazac (overene potpise ovlašćenih zastupnika), potvrdu o registraciji / osnivanju (izvod iz poslovnog registra kompanije koji se odnosi na odluku Agencije za privredne registre), potvrdu o registraciji PDV, potvrdu iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika u poreskoj upravi (potvrda o dodeljenom poreskom identifikacionom broju), zahtev za izdavanje NIS Gazprom debitne kartice za gorivo i specifikacije vozila za potrebe izdavanja debitne kartice. Nakon što su podneseni potrebni dokumenti, potpisuje se ugovor i definiše odgovarajuća stopa popusta.

U cilju izdavanja kreditne kartice, kupac mora dostaviti sledeće: OP obrazac (overene potpise ovlašćenih zastupnika), potvrdu o registraciji / osnivanju (izvod iz poslovnog registra kompanije koji se odnosi na odluku Agencije za privredne registre), potvrdu o registraciji PDV, potvrdu iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika u poreskoj upravi (potvrda o dodeljenom poreskom identifikacionom broju), izveštaj o bonitetu izdat od strane Agencije za privredne registre, listu deponovanih potpisa, zahtev za izdavanje NIS Gazprom kreditne kartice za gorivo i specifikacije vozila za potrebe izdavanja kreditne kartice. Nakon što su podneseni potrebni dokumenti, potpisuje se ugovor i definiše odgovarajuća stopa popusta.

Koja je razlika između debitne i kreditne kartice?

Kreditne kartice se koriste u skladu sa limitom, koji se određuje na mesečnom nivou. Sa ovim karticama, transakcije se mogu obavljati isključivo unutar tog limita, tokom jednog meseca. Fakture za obavljene transakcije se izdaju na temelju dogovorenih ugovornih odredbi.

Debitne kartice se mogu koristiti samo na osnovu sredstava koja su uplaćena unapred. Sa ovim karticama transakcije se mogu vršiti do visine raspoloživih sredstava.

Koja je razlika između kompanijske debitne kartice i individualne debitne kartice?

Kompanijske debitne kartice (kartice s reljefnom oznakom DEBI) koriste sredstva koja se uplaćuju na račun, kome pristup ima grupa kartica.
Svaka kartica ima pristup ukupnom iznosu za grupu, osim ako je ograničena dnevnim, mesečnim ili kvartalnim limitom.

Individualne debitne kartice (kartice sa reljefnom oznakom INDI) koriste sredstva koja se uplaćuju na zaseban račun za svaku od pojedinačnih kartica.

Koliko se dugo čeka na izdavanje kartice?

Nakon podnošenja zahteva za izdavanje kartice, izrađena kartica se može podići po isteku jednog radnog dana.

Koje informacije mogu biti odštampane na karticama?

Kartice mogu sadržati registracioni broj, ime korisnika ili ime kupca (pravno lice). Na samim karticama se mogu reljefno odštampati slovne i brojčane oznake. Na karticama koje pripadaju grupi, uz ime korisnika kartice štampa se i naziv pravnog lica.

Ko može da koristi izdate kartice?

Kada je kartica sa registracionim brojem u pitanju, osoblje na benzinskoj stanici upoređuje oznake na kartici sa tablicama na vozilu i potvrdom o registraciji vozila. Kada je kartica sa ličnim imenom u pitanju, osoblje na benzinskoj stanici upoređuje podatke na kartici sa podacima iz identifikacionog dokumenta kupca.

Kada je kartica sa imenom pravnog lica u pitanju, proverava se registracioni sertifikat vozila, kako bi se utvrdilo da li vozilo pripada pravnom licu kome je kartica izdata.

Koji dokumenti su potrebni za izdavanje dodatnih kartica?

Zahtev za izdavanje dodatnih kartica moguće je podneti u bilo kom trenutku tokom trajanja ugovora. Da bi kupcu bile izdate dodatne kartice, kupac mora dostaviti popunjen NIS zahtev za izdavanje kartice, kao i NIS specifikaciju vozila. Potrebni dokumenti dostavljaju se menadžeru, koji je dodeljen klijentu.

Da li je moguće promeniti tip goriva koje se plaća karticom nakon što je kartica izdata?

Nakon što je kartica izdata, moguće je promeniti limit, kao i tip goriva koje se njom može  platiti. Izmene se mogu izvršiti podnošenjem zahteva posredstvom menadžera, koji je dodeljen kompaniji ili putem lične službe (CMS aplikacija za kontrolu kartice).

Šta treba učiniti u slučaju gubitka ili krađe kartice?

Ako je kartica izgubljena, kupac je može blokirati pozivom na 08 0000 8888 (0 – 24h) ili tako što će stupiti u kontakt sa menadžerom koji je dodeljen kupcu.

Kako se uplaćuju sredstva na račun debitne kartice?

Uplate na račun debitne kartice mogu se vršiti ulatom željenog iznosa, a na osnovu prethodno primljene profakture. Profaktura se može dostaviti posredstvom ličnog servisa (CMS aplikacija), pomoću opcije “Individualno plaćanje” ili “Plaćanje za Grupu“, ili tako što će se kontaktirati regionalni NIS centar. Nakon što je profaktura dostavljena, kupac će primiti referentni broj, na koji se poziva prilikom izvršenja uplate.

Postoji li minimalna uplata na račun debitne kartice?

Ne postoje minimalni, kao ni maksimalni iznosi, koji će se deponovati na debitnu karticu.

Kada sredstva na karticama postaju dostupna nakon izvršene uplate?

Nakon izvršene uplate, sredstva na karticama postaju dostupna narednog radnog dana, nakon devet časova ujutru (važi i subotom).

Šta treba učiniti u slučaju gubitka PIN koda?

U slučaju gubitka PIN koda, korporativni klijent može zatražiti da mu se dodeli novi PIN na NIS Petrol ili Gazprom benzinskoj stanici. Pored toga, izdavanje novog PIN koda, može se zatražiti i podnošenjem zahteva kod menadžera, koji je dodeljen klijentu.

Šta treba učiniti ukoliko je kartica blokirana zbog pogrešnog unosa PIN koda?

Kartica će biti blokirana nakon što je tri puta unet pogrešan PIN kod. U tom slučaju, potrebno je da posredstvom menadžera koji je dodeljen klijentu, podneti zahtev za deblokiranje kartice i dodelu novog koda.

Da li je moguće koristiti karticu nekoliko puta tokom jednog dana?

Broj korišćenja kartice tokom jednog dana nije ograničen. Jedini ograničavajući faktori su raspoloživa sredstva i unapred definisani limiti za kartice.

Kako dobiti popuste pri korišćenju kartice?

Popusti i rabati se odobravaju u skladu sa potpisanom skalom popusta, u zavisnosti od potrošnje tokom jednog meseca. Na kraju svakog meseca obračunava se ukupni iznos i, u zavisnosti od toga kom cenovnom razredu kupac pripada, dobija se knjižno odobrenje u visini izračunatog popusta.

Da li je moguće pratiti potrošnju u realnom vremenu?

NIS Gazprom karticama je moguće upravljati posredstvom NIS Gazprom ličnog kabineta NIS Gazprom lični kabinet putem računara ili preko NIS Corporate Clients mobilne aplikacije. Zahtev za pristup ličnom servisu se podnosi menadžeru koji je dodeljen kupcu, nakon čega će biti prosleđeni parametri za pristup i uputstvo za upotrebu.

Kako dobiti informacije o raspoloživim sredstvima na kartici?

Informacije o raspoloživim sredstvima mogu se dobiti putem računara preko dela sajta NIS Gazprom lični kabinet, putem mobilne aplikacije NIS Corporate Clients ili posredstvom Call centra pozivom na 08 0000 8888.