1. Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju  i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa „Naftna industrija Srbije“ a.d. Novi Sad, ul. Narodnog fronta, br. 12, 21000 Novi Sad PIB: 104052135, matični broj: 20084693  (u daljem tekstu: NIS a.d. Novi Sad) pokretač je programa lojalnosti Sa nama na putu (u daljem tekstu: Sa nama na putu) i izdavač kartice lojalnosti Sa nama na putu (u daljem tekstu: kartica) za sve registrovane korisnike. Korisnik kartice može postati: svaka osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji koja ima navršenih 15 ili više godina; koja je potvrdila da je pročitala, razumela i prihvatila Pravila programa; koja ispunjava uslove za dobijanje kartice; i koja registracijom stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u aplikacionoj formi (pristupnici) za program lojalnosti Sa nama na putu. NIS a.d. Novi Sad zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa lojalnosti Sa nama na putu.

2. Lice postaje korisnik Sa nama na putu ispunjenjem gore navedenih uslova i popunjavanjem Pristupnice, koja se koristi za izradu kartice i omogućavanja pogodnosti Sa nama na putu. Podaci o ličnosti koji se prikupljaju su sledeći: ime i prezime, adresa elektronske pošte, broj mobilnog telefona, pol, datum rođenja, grad, poštanski broj, adresa prebivališta i broj kuće/stana, kao i posebne saglasnosti za marketinško obaveštavanje i personalizovane ponude. NIS a.d. Novi Sad, u svojstvu rukovaoca, obrađuje podatke korisnika za potrebe zaključenja i izvršenja ugovorno-pravnog odnosa između NIS a.d. Novi Sad i korisnika kojima se omogućavaju određene pogodnosti koje predviđa program lojalnosti Sa nama na putu. NIS a.d. Novi Sad na osnovu posebnih saglasnosti korisnika za obradu podataka o ličnosti obrađuje podatke u svrhu: kreiranja personalizovanih ponuda na osnovu istorije potrošnje evidentirane putem kartice, kao i u svrhu obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima osnivača programa, za sve vreme trajanja članstva u programu. Saglasnost je dobrovoljna i korisnik u svakom trenutku može, u celosti ili delimično, opozvati saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva. Opozivom saglasnosti u celosti prestaje dalja obrada podataka u pomenute svrhe. Korisnik u svakom trenutku može opozvati saglasnost za obradu podataka i delimično, tj. pojedinačno u svrhu promovisanja proizvoda i usluga i/ili dobijanja personalizovanih ponuda, u kom slučaju se podaci više neće obrađivati u konkretnu svrhu, ali navedeno neće uticati na članstvo u programu Sa nama na putu. Korisnik ima pravo da od NIS a.d. Novi Sad zahteva pristup, ispravku/dopunu ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno pravo na ograničenje obrade, kao i pravo na prenosivost podataka. Pored navedenog, korisnik ima pravo da podnese prigovor na obradu svojih ličnih podataka. Prijemom prigovora, NIS a.d. Novi Sad prestaje da vrši obradu podataka o ličnosti korisnika. Takođe, lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ukoliko smatra da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Opoziv saglasnosti u celosti ili delimično, kao i podnošenje prigovora, moguće je pozivom na besplatan broj Call centra 08 0000 8888, putem e-mail adrese info@sanamanaputu.rs ili putem mobilne aplikacije Sa nama na putu. NIS a.d. Novi Sad je za potrebe obrade podataka o ličnosti angažovao obrađivača, privredno društvo „OIL PROCESSING COMPANY EUROPE DOO BEOGRAD“, Majora Branka Vukosavljevića 46/3, Beograd Srbija, PIB 106947479 . Za pojedine radnje obrade podataka o ličnosti obrađivač je angažovao podobrađivača, privredno društvo „LEAD IT DOO KRALJEVO“, ul. Dositejeva 9/2, Kraljevo, Srbija, PIB 106614584. NIS a.d. Novi Sad se obavezuje da će sve lične podatke čuvati uz primenu adekvatnih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera bezbednosti u cilju zaštite podataka o ličnosti. Popunjene papirne pristupnice pokretač programa čuva skenirane uz primenu adekvatnih mera zaštite, dok se papirni primerci istih uništavaju odmah po preduzimanju radnji za izradu elektronskih primeraka pristupnica. NIS a.d. Novi Sad obrađuje podatke korisnika tokom važenja ugovorno-pravnog odnosa, kao i godinu dana od prestanka važenja ugovora iz bilo kog razloga. NIS a.d. Novi Sad obrađuje podatke tokom trajanja programa lojalnosti, te se obavezuje da po proteku godinu dana od prestanka programa Sa nama na putu obriše/uništi sve podatke korisnika. Korisnici koji nisu koristili svoju karticu duže od tri godine mogu biti isključeni iz programa lojalnosti Sa nama na putu. Takvi korisnici se mogu naknadno ponovo uključiti u Sa nama na putu program lojalnosti, bez ikakvih ograničenja, ali uz obaveznu ponovnu registraciju. Podaci o ličnosti korisnika koji nisu koristili svoju karticu duže od pet godina, brišu se iz sistema za upravljanje programom lojalnosti Sa nama na putu.

3. Podaci o ličnosti korisnika kartice se ne razmenjuju sa drugim korisnicima.

4.  Kartica Sa nama na putu je prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani korisnik. Na zahtev vlasnika kartice, kartica se može preneti na drugog korisnika. Prenos vlasništva podrazumeva promenu ličnih podataka na kartici pozivom Call centra.

5.  Način registracije korisnika, vrednost, sakupljanje i korišćenje bonus poena, kao i ograničenja, detaljnije su opisani na sajtu www.nisgazprom.rs i na prodajnim mestima NIS a.d.

6.  Pravo na bonus poene korisnik ostvaruje kupovinom u NIS a.d. u skladu sa obaveštenjima koja će pravovremeno biti dostupna korisniku. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bonus poene, korisnik je obavezan da pokaže karticu ili generisani QR kod u mobilnoj aplikaciji Sa nama na putu osoblju NIS a.d. u objektu u kojem se obavlja transakcija.

7.  Korisnik kartice može da dobije bonus poene prilikom kupovine, osim ukoliko je u pitanju kupovina poklon kartica, duvanskih proizvoda, TAG uređaja, časopisa, dnevne štampe, svih vrsta dopuna, žetona za perionicu i usisivač, proizvoda iz dopunskog asortimana koji se kupuju uz kupone ili sa popustom uz karticu Sa nama na putu. Postoje 3 nivoa kartice – SREBRO, ZLATO i PLATINA.

Poklon kartice moguće je kupiti korišćenjem bonus poena. Nije moguće plaćanje poklon karticom i bonus poenima istovremeno.

Nivo Potrošnja u prethodnom mesecu
SREBRO 0 – 11.999 dinara
ZLATO 12.000 – 24.999 dinara
PLATINA Preko 25.000 dinara

U zavisnosti od nivoa, korisnik sakuplja bonus poene koji se za kupovinu goriva računaju kao zaokruženi iznosi, od 1 do 6 bonus poena po litru, dok se za kupovinu dopunskog asortimana računaju kao 5% ukupne vrednosti kupovine

Tabela ispod prikazuje sistem sakupljanja bonus poena:

Naziv proizvoda Model obračuna bonus poena prilikom kupovine goriva
SREBRO ZLATO PLATINA
Evro dizel 2 bp/l 2,5 bp/l 3 bp/l
Evro premijum BMB 95 2 bp/l 2,5 bp/l 3 bp/l
OPTI dizel 2 bp/l 2,5 bp/l 3 bp/l
OPTI benzin 95 2 bp/l 2,5 bp/l 3 bp/l
OPTI auto gas 1 bp/l 1,5 bp/l 2,5 bp/l
CNG metan 1 bp/kg 1,5 bp/kg 2,5 bp/kg
G-Drive dizel 3 bp/l 4,5 bp/l 6 bp/l
G-Drive 100 3 bp/l 4,5 bp/l 6 bp/l
AdBlue na točenje 1 bp/l 1,5 bp/l 2,5 bp/l
OPTI Autoglass na točenje 1 bp/l 1 bp/l 1 bp/l

bp = bonus poen; 1 bonus poen = 1 dinar

Proizvodi iz prodavnice
i restorana
Model obračuna bonus poena prilikom kupovine ostalih proizvoda
SREBRO ZLATO PLATINA
3% 4% 5%

8.  Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem izmeni podatke koje je prethodno dostavio NIS a.d. Korisnik takođe ima pravo da pisanim putem ili pozivom na besplatan broj Call centra 08 0000 8888 otkaže korišćenje kartice, uz povraćaj kartice izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada izdavač primi obaveštenje o otkazu i vraćanju kartice.

9.  NIS a.d. zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet nosioca kartice Sa nama na putu.

10.  NIS a.d. može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave da isključi iz programa bilo kog korisnika. NIS a.d. je dužan da korisnika obavesti o isključenju, ali nije obavezan da mu obrazloži svoju odluku.

11. NIS a.d. zadržava pravo da u svakom trenutku promeni pravila programa. O svakoj izmeni pravila programa, NIS a.d. će korisnika obavestiti na odgovarajući način (putem internet stranice i društvenih mreža kompanije NIS). Aktuelna pravila su dostupna na internet stranici.

12.  U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik је obavezan da nestanak kartice prijavi besplatnim pozivom Call centra na broj 08 0000 8888, nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se sprečila zloupotreba. Blokadu kartice, korisnik može da izvrši i putem chat bota na sajtu www.nisgazprom.rs.  Korisnik mora da kupi novu karticu nakon nestanka stare, ukoliko želi da nastavi da učestvuje u programu. Ukoliko korisnik ima sakupljene poene na nestaloj kartici, NIS a.d. je obavezan da sakupljene poene sa nestale kartice prenese na novu na zahtev korisnika, kao i da prenese nivo, ukoliko nije SREBRO. Ako korisnik ne prijavi gubitak kartice, NIS a.d. nije odgovoran za eventualnu zloupotrebu.

13.  Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje kartice Sa nama na putu biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima. Potpisom pristupnice korisnik bezuslovno prihvata ova pravila.  Prihvatanjem pravila programa prilikom online aktivacije kartice na sajtu www.nisgazprom.rs, prilikom aktivacije kartice putem chat bota na sajtu www.nisgazprom.rs ili pristupanjem u program lojalnosti putem mobilne Sa nama na putu aplikaciji korisnik bezuslovno prihvata ova pravila.

14.  Upotreba kartice programa lojalnosti Sa nama na putu je ograničena Pravilima za zaštitu od zloupotrebe, koja su jasno navedena na internet stranici www.nisgazprom.rs.

15.  Ograničenja programa su sastavni deo programa lojalnosti Sa nama na putu i propisuju dnevne, nedeljne i mesečne limite izražene u dinarima i bonus poenima.

16.  Svrha ograničenja programa je zaštita programa od zloupotrebe.

17.  Postoje tri vrste limita: limiti za kupovinu naftnih derivata, limiti za kupovinu dodatnog asortimana i usluga, i limiti za sakupljanje bonus poena na kartici.

18.  Limiti za kupovinu ograničavaju iznose kupovine za određeni vremenski period. Limiti za sakupljanje bonus poena ograničavaju iznos bonus poena sakupljenih na kartici.

19.  Limiti važe samo u okviru jedne kartice.

20.  Bonus poeni za kupovine obavljene preko limita za kupovinu treba da se dodeljuju i skidaju u okviru utvrđenog limita za kupovinu.

21.  Limiti za kupovinu se računaju u dinarima, a limiti za sakupljanje bodova u bonus poenima.

22.  Limiti za kupovinu koji važe u okviru cele mreže NIS Petrol i Gazprom benzinskih stanica su sledeći:

Dnevni limiti:

Ukupni dnevni limit za kupovinu naftnih derivata – 100l
Ukupni dnevni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga – 10.000 RSD
Ukupni dnevni broj transakcija za dodeljivanje bonus poena – 3
Ukupni dnevni broj transakcija za trošenje bonus poena – 3

Nedeljni limiti:
Ukupni nedeljni limit za kupovinu naftnih derivata – 300l
Ukupni nedeljni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga – 15.000 RSD

Mesečni limiti:
Ukupni mesečni limit za kupovinu naftnih derivata – 1.200l
Ukupni mesečni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga – 60.000 RSD

23.  Ukupni limit za sakupljanje bonus poena – 60.000 bonus poena.

24.  Rok za iskorišćavanje poena je 3 godine od trenutka upisivanja bonus poena na karticu lojalnosti Sa nama na putu. U slučaju prekoračenja ovog vremenskog roka, bonus poeni se otpisuju u korist NIS a.d.

25.  Korišćenje bonus poena nije moguće do potvrde registracije korisnika.

26.  Nije moguće sakupljanje i korišćenje bonus poena u istom računu.

27. Nije moguće korišćenje bonus poena pri kupovini duvanskih proizvoda, časopisa, dnevne štampe, žetona za perionicu i usisivač, svih vrsta dopuna uključujući dopunu za TAG uređaje. Ukoliko se bonus poeni koriste za kupovinu proizvoda uz kupone ili proizvoda sa popustom uz karticu Sa nama na putu karticu, cena proizvoda se obračunava po sniženoj ceni, tj. sa popustom. Iznos računa na kome se koriste bonus poeni ne ulazi u obračun mesečne potrošnje.

28. Benefite programa Sa nama na putu nije moguće kombinovati sa benefitima drugim programa dostupnim na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama (NIS Agro kartice, NIS Gazprom korporativne kartice, NIS Taxi kartice).