1.  NIS a.d. je pokretač programa lojalnosti Sa nama na putu (u daljem tekstu: Sa nama na putu) i izdavač kartice lojalnosti Sa nama na putu (u daljem tekstu: kartica) za sve registrovane korisnike. NIS a.d. zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa lojalnosti Sa nama na putu. Korisnik kartice može postati svaka osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji koja ima navršenih 15 ili više godina, koja ispuni uslov za dobijanje kartice i registracijom stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u aplikacionoj formi (pristupnici) za program lojalnosti Sa nama na putu.

2.  Korisnik registrovanjem svojih ličnih podataka u aplikacionoj formi (pristupnici) daje saglasnost da NIS a.d. Novi Sad, u svojstvu Rukovaoca ličnim podacima, prikuplja i obrađuje sledeće podatke: lične podatke navedene u pristupnici, podatke o transakcijama uz identifikaciju karticom na osnovu kojih se ostvaruju pogodnosti programa lojalnosti Sa nama na putu.

Saglasnost za obradu podataka daje se dobrovoljno, u svrhu: omogućavanja pogodnosti koje pruža program, kreiranja personalizovanih ponuda na osnovu istorije potrošnje evidentirane putem kartice, kao i u svrhu obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima osnivača programa, za sve vreme trajanja članstva u programu. Korisnik u svakom trenutku može, u celosti ili delimično, opozvati saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva. Opozivom saglasnosti u celosti prestaje dalja obrada podataka, članstvo u programu Sa nama na putu i mogućnost korišćenja pogodnosti. Korisnik u svakom trenutku može opozvati saglasnost za obradu podataka i delimično, tj. u svrhe promovisanja proizvoda i usluga i/ili dobijanja personalizovanih ponuda, u kom slučaju se podaci više neće koristiti u te svrhe, ali to neće uticati na članstvo u programu Sa nama na putu. Korisnik u svakom trenutku može podneti prigovor na obradu svojih ličnih podataka, koji se obrađuju u svrhu obaveštavanja o marketinškim uslugama i proizvodima osnivača programa i/ili u svrhu kreiranja personalizovanih ponuda na osnovu istorije potrošnje evidentirane posredstvom kartice lojalnosti. Podnošenjem prigovora, prestaje obrada ličnih podataka u navedene svrhe. Korisnik ima pravo da od Rukovaoca zahteva pristup, ispravku/dopunu ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno pravo na ograničenje obrade, kao i pravo na prenosivost podataka. Takođe, lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama ovog zakona.

Opoziv saglasnosti u celosti ili delimično, kao i podnošenje prigovora, moguće je putem stranice Moj nalog, pozivom na besplatan broj Call centra 08 0000 8888 ili putem e-mail adrese info@sanamanaputu.rs ili putem mobilne aplikacije Sa nama na putu. Lični podaci će biti iznošeni TPK a.d, Vasnecova 9, Moskva, Ruska Federacija, gde će biti obrađivani i skladišteni u skladu sa zakonskim propisima, a isključivo u svrhu omogućavanja ostvarivanja pogodnosti koje pruža program Sa nama na putu. NIS a.d. Novi Sad se obavezuje da će sve lične podatke čuvati i da ih neće ustupiti nijednoj drugoj kompaniji, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).

3.  Podaci korisnika navedeni u aplikacionoj formi (pristupnici) koriste se isključivo za informisanje korisnika o različitim akcijama programa Sa nama na putu i to samo onih korisnika koji su naveli da žele da primaju te informacije. Lični podaci o korisnicima kartice se ne razmenjuju sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

4.  Kartica Sa nama na putu je prenosiva i može je koristiti isključivo registrovani korisnik. Na zahtev vlasnika kartice, kartica se može preneti na drugog korisnika. Prenos vlasništva podrazumeva promenu ličnih podataka na kartici posredstvom veb stranice  Moj nalog ili pozivom Call centra.

5.  Način registracije korisnika, vrednost, sakupljanje i korišćenje bonus poena, kao i ograničenja, detaljnije su opisani na sajtu www.nisgazprom.rs i na prodajnim mestima NIS a.d.

6.  Pravo na bonus poene korisnik ostvaruje kupovinom u NIS a.d. u skladu sa obaveštenjima koja će pravovremeno biti dostupna korisniku. Da bi prilikom kupovine ostvario pravo na bonus poene, korisnik je obavezan da pokaže karticu ili generisani QR kod u mobilnoj aplikaciji Sa nama na putu osoblju NIS a.d. u objektu u kojem se obavlja transakcija.

7.  Korisnik kartice može da dobije bonus poene prilikom svake kupovine, osim ukoliko je u pitanju kupovina duvanskih proizvoda, TAG uređaja, časopisa, dnevne štampe, svih vrsta dopuna, žetona za perionicu i usisivač, proizvoda iz dopunskog asortimana koji se kupuju uz kupone ili sa popustom uz karticu Sa nama na putu. Postoje 3 nivoa kartice – SREBRO, ZLATO i PLATINA.

U zavisnosti od nivoa, korisnik sakuplja bonus poene koji se za kupovinu goriva računaju kao zaokruženi iznosi, od 1 do 5,5 bonus poena po litru, dok se za kupovinu dopunskog asortimana računaju kao procenat ukupne vrednosti kupovine, koji mogu ići do 3,5%.

Ukoliko je korisnik ostvario kupovinu 10 litara goriva Evro Dizel, broj sakupljenih bonus poena za nivo SREBRO biće 20, po formuli 10 l x 2.

Ukoliko je korisnik ostvario kupovinu dopunskog asortimana u vrednosti od 1.000 RSD, broj sakupljenih bonus poena za nivo SREBRO biće 15, po formuli 1.000 RSD x 1,5%.

Tabela ispod prikazuje sistem sakupljanja bonus poena:

Naziv proizvoda Model obračuna bonus poena prilikom kupovine goriva
SREBRO ZLATO PLATINA
Evro dizel 2 bp/l 3,5 bp/l 4,5 bp/l
Evro premijum BMB 95 2 bp/l 3,5 bp/l 4,5 bp/l
OPTI dizel 2 bp/l 3,5 bp/l 4,5 bp/l
OPTI benzin 95 2 bp/l 3,5 bp/l 4,5 bp/l
OPTI auto gas 1 bp/l 1,5 bp/l 2,5 bp/l
CNG metan 1 bp/kg 1,5 bp/kg 2,5 bp/kg
G-Drive dizel 3 bp/l 4,5 bp/l 5,5 bp/l
G-Drive 100 3 bp/l 4,5 bp/l 5,5 bp/l
AdBlue na točenje 1 bp/l 1,5 bp/l 2,5 bp/l
OPTI Autoglass na točenje 1 bp/l 1 bp/l 1 bp/l

bp = bonus poen; 1 bonus poen = 1 dinar

 

Proizvodi iz prodavnice
i restorana
Model obračuna bonus poena prilikom kupovine ostalih proizvoda
SREBRO ZLATO PLATINA
1,50% 2.50% 3,50%

8.  Korisnik ima pravo da u svako doba pisanim putem izmeni podatke koje je prethodno dostavio NIS a.d. Korisnik takođe ima pravo da pisanim putem ili pozivom na besplatan broj Call centra 08 0000 8888 otkaže korišćenje kartice, uz povraćaj kartice izdavaču. Važenje kartice prestaje od trenutka kada izdavač primi obaveštenje o otkazu i vraćanju kartice.

9.  NIS a.d. zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet nosioca kartice Sa nama na putu.

10.  NIS a.d. može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave da isključi iz programa bilo kog korisnika. NIS a.d. je dužan da korisnika obavesti o isključenju, ali nije obavezan da mu obrazloži svoju odluku.

11.  NIS a.d. zadržava pravo da u svakom trenutku promeni pravila programa. O svakoj izmeni pravila programa NIS a.d. će korisnika obavestiti na odgovarajući način u roku ne kraćem od 15 dana pre promene pravila programa. Aktuelna pravila su dostupna na veb sajtu www.nisgazprom.rs.

12.  U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik је u obavezi da nestanak kartice prijavi besplatnim pozivom Call centra na broj 08 0000 8888, nakon čega će kartica biti blokirana, kako bi se sprečila zloupotreba. Korisnik mora da kupi novu karticu nakon nestanka stare, ukoliko želi da nastavi da učestvuje u programu. Ukoliko korisnik ima sakupljene poene na nestaloj kartici, NIS a.d. je obavezan da sakupljene poene sa nestale kartice prenese na novu na zahtev korisnika, kao i da prenese nivo, ukoliko nije SREBRO. Ako korisnik ne prijavi gubitak kartice, NIS a.d. nije odgovoran za eventualnu zloupotrebu.

13.  Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje kartice Sa nama na putu biće sankcionisano u skladu sa zakonskim propisima. Potpisom pristupnice korisnik bezuslovno prihvata ova pravila. Prihvatanjem pravila programa u mobilnoj aplikaciji Sa nama na putu korisnik bezuslovno prihvata ova pravila.

14.  Upotreba kartice programa lojalnosti Sa nama na putu je ograničena Pravilima za zaštitu od zloupotrebe, koja su jasno navedena na internet stranici www.nisgazprom.rs.

15.  Ograničenja programa su sastavni deo programa lojalnosti Sa nama na putu i propisuju dnevne, nedeljne i mesečne limite izražene u dinarima i bonus poenima.

16.  Svrha ograničenja programa je zaštita programa od zloupotrebe.

17.  Postoje tri vrste limita: limiti za kupovinu naftnih derivata, limiti za kupovinu dodatnog asortimana i usluga, i limiti za sakupljanje bonus poena na kartici.

18.  Limiti za kupovinu ograničavaju iznose kupovine za određeni vremenski period. Limiti za sakupljanje bonus poena ograničavaju iznos bonus poena sakupljenih na kartici.

19.  Limiti važe samo u okviru jedne kartice.

20.  Bonus poeni za kupovine obavljene preko limita za kupovinu treba da se dodeljuju i skidaju u okviru utvrđenog limita za kupovinu.

21.  Limiti za kupovinu se računaju u dinarima, a limiti za sakupljanje bodova u bonus poenima.

22.  Limiti za kupovinu koji važe u okviru cele mreže NIS Petrol i Gazprom benzinskih stanica su sledeći:

Dnevni limiti:

Ukupni dnevni limit za kupovinu naftnih derivata – 100l
Ukupni dnevni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga – 10.000 RSD
Ukupni dnevni broj transakcija za dodeljivanje bonus poena – 3
Ukupni dnevni broj transakcija za trošenje bonus poena – 3

Nedeljni limiti:
Ukupni nedeljni limit za kupovinu naftnih derivata – 300l
Ukupni nedeljni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga – 15.000 RSD

Mesečni limiti:
Ukupni mesečni limit za kupovinu naftnih derivata – 1.200l
Ukupni mesečni limit za kupovinu dodatnog asortimana i usluga – 60.000 RSD

23.  Ukupni limit za sakupljanje bonus poena – 60.000 bonus poena.

24.  Rok za iskorišćavanje poena je 3 godine od trenutka upisivanja bonus poena na karticu lojalnosti Sa nama na putu. U slučaju prekoračenja ovog vremenskog roka, bonus poeni se otpisuju u korist NIS a.d.

25.  Korišćenje bonus poena nije moguće do potvrde registracije korisnika.

26.  Nije moguće sakupljanje i korišćenje bonus poena u istom računu.

27.  Nije moguće korišćenje bonus poena pri kupovini duvanskih proizvoda, TAG uređaja, časopisa, dnevne štampe i svih vrsta dopuna. Ukoliko se bonus poeni koriste za kupovinu proizvoda uz kupone ili proizvoda sa popustom uz karticu Sa nama na putu karticu, cena proizvoda se obračunava po sniženoj ceni, tj. sa popustom.

28. Benefite programa Sa nama na putu nije moguće kombinovati sa benefitima drugim programa dostupnim na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama (NIS Agro kartice, NIS Gazprom korporativne kartice, NIS Taxi kartice).