1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, 21000 Novi Sad, Srbija, PIB: 104052135, matični broj: 20084693, (u daljem tekstu „Organizator“).

 

 1. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Nagradni Konkurs se organizuje pod nazivom „Osvoji „takomoćno Highlander iskustvo na Staroj planini“ (u daljem tekstu: „Konkurs“). Konkurs počinje 26.5.2023. godine i završava se 4.6.2023. godine u 23.59h. Organizator će dobitnike Konkursa objaviti na Instagram profilu @sanamanaputu i @highlanderserbia najkasnije do 6.6.2023. u 15h. Konkurs se organizuje radi promocije Organizatora.

 

 1. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

 

 1. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU

Pravo učešća na Konkursu imaju sva punoletna fizička lica koja su korisnici internet mreže sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Konkurs se organizuje na Instagram profilima @sanamanaputu i @highlanderserbia

Za učešće na Instagram Konkursu, potrebno je da korisnik:

Učesnici u Konkursu mogu neograničen broj puta objaviti komentar, s tim što jedan učesnik može osvojiti samo jednu nagradu.

 

 1. UČESNICI KONKURSA

Nagrađeni učesnici su u obavezi da nakon objavljivanja imena pobednika dostave organizatoru sledeće podatke: ime i prezime, broj mobilnog telefona, punu adresu prebivališta sa poštanskim brojem.

Učesnici imaju pravo da od organizatora zahtevaju ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Zaposleni kod Organizatora i uži članovi njihove porodice nemaju pravo da učestvuju u Konkursu, kao ni bilo koja osoba koja je učestvovala u pripremi Konkursa i sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za Konkurs.

Organizator ne snosi odgovornost za greške u podacima, kao ni za prijem podataka dostavljenih od strane učesnika.

Učestvovanjem u Konkursu svaki učesnik automatski prihvata ova Pravila konkursa.

Podacima o ličnosti koje korisnici ostavljaju će pored Organizatora konkursa imati pristup i Preduzeće za integralne marketing komunikacije Communis doo, Beograd kao obrađivač podataka u svemu u skladu sa članom 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

 1. VRSTA NAGRADA

Ukupno se dodeljuje 3 nagrada na Konkursu, i to:

Ø jedna nagrada za 3 korisnika na Instagramu koji su u toku trajanja konkursa napisali najkreativniji komentar koji odgovara zadatim kriterijumima. Nagrada su dve startnine po izboru za Highlander iskustvo. Dobitnici biraju između Highlander Orion-a (33 km), Highlander Pegasus-a (53 km) i Highlander Hercules-a (101 km).

 

 1. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITAKA ODNOSNO DODELE NAGRADA

Na nagradnom konkursu nagrade osvajaju 3 korisnika i to:

Ø 3 korisnika na Instagramu – 1 nagrada za 3 korisnika koji su po mišljenju žirija napisali najkreativniji odgovor u komentaru posta tokom trajanja Konkursa 26.5 –4.6.2023.

Organizator ima diskreciono pravo da odbije da uvrsti u Konkurs bilo koji predlog koji je suprotan Pravilima Konkursa i internim procedurama kompanije NIS a.d. Novi Sad, kao i koji sadrži vulgarne, preteće, rasističke ili bilo kakve druge ideje, informacije i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje ili predloge kojima se povređuju autorska ili druga prava intelektualne svojine i/ili ugled Organizatora i njegovog brenda. Ovakvi predlozi će biti sakriveni („hajdovani“) ili izbrisani sa Instagram profila.

 

 1. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA

Organizator obaveštava pobednika o pobedi na Konkursu na gorenavedenom Instagram profilu.

Organizator će pobednike po proglašenju obavestiti o načinu dodele nagrade.

Nagrađeni učesnici Konkursa biće u obavezi da dostave naznačene podatke najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja imena dobitnika. Ukoliko dobitnici postupe suprotno Pravilima Konkursa odnosno ne dostave potrebne podatke u traženom roku, Organizator neće biti u obavezi da im dodeli nagrade.

 

 1. DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA

Ukoliko Organizator proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način pokušava da prekrši pravila učestvovanja, zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz Konkursa.

 

 1. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na svom Instagram profilu.

 

 1. PREKID KONKURSA

Organizator će poništiti Konkurs ukoliko u periodu trajanja Konkursa nastupe okolnosti koje Organizator u trenutku donošenja odluke o održavanju Konkursa ne može predvideti niti na te okolnosti može uticati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na poslovanje Organizatora.

U slučaju nastupa navedenih okolnosti, Organizator će učesnike obavestiti o prekidu konkursa putem obaveštenja na zvaničnom Instagram nalogu.

 

 1. PRAVA I OBAVEZE

Učesnik koji učestvuje u Konkursu prihvata prava i obaveze utvrđene ovim Pravilima.

 

 

NIS a.d. Novi Sad
26. Maj 2023. godine